Matthias Noggler

Second Screen

5.6 - 11.7.2021

(Text)

Matthias Noggler, installation view "Second Screen", 2021

Matthias Noggler, installation view "Second Screen", 2021

Matthias Noggler, installation view "Second Screen", 2021

Matthias Noggler, installation view "Second Screen", 2021

Matthias Noggler, installation view "Second Screen", 2021

Matthias Noggler, installation view "Second Screen", 2021

 -- Photos: Maximilian Anelli-Monti --